1402/03/06

زیردامنه‌های داینامیک در لاراول

#لاراول #مسیردهی

می‌توانیم با استفاده از قابلیت ()Route::domain و استفاده از group زیردامنه‌های داینامیک بسازیم و مقدار داینامیک را داخل هر آدرس مقداردهی کنیم.

به مثال زیر دفت کنید:

routes/web.php:

Route::domain('{username}.workspace.com')->group(function () {
    Route::get('user/{id}', function ($username, $id) {
        //
    });
});

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0