1402/02/13

قانون اعتبارسنجی همراه بعضی شرط ها

#لاراول #اعتبارسنجی

اگر قوانین اعتبارسنجی شما وابسته به بعضی شرایط است، می توانید قوانین را در کلاس FormRequest موردنظر با متد withValidator تغییر دهید و منطق سفارشی خود را در آنجا مشخص کنید.

برای نمونه می خواهید قانون اعتبارسنجی برای فقط بعضی از نقش های کاربری اضافه کنید.

به مثال زیر دقت کنید :

use Illuminate\Validation\Validator;

class StoreBlogCategoryRequest extends FormRequest {
  public function withValidator(Validator $validator) {
    if (auth()->user()->is_admin) {
      $validator->addRules(['some_secret_password' => 'required']);
    }
  }
}

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0