1402/02/31

آپدیت رکورد pivot موجود

#لاراول #Model

برای اینکه بتوانیم رکورد pivot موجود در پایگاه‌داده را بروزرسانی کنیم از تابع ()updateExistingPivot بجای تابع ()syncWithPivotValues استفاده می‌کنیم.

به مثال زیر دقت کنید:

// Migrations
Schema::create('role_user', function ($table) {
    $table->unsignedId('user_id');
    $table->unsignedId('role_id');
    $table->timestamp('assigned_at');
})

// first param for the record id
// second param for the pivot records
$user->roles()->updateExistingPivot(
    $id, ['assigned_at' => now()],
);

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0