1402/03/04

تابع استاتیک times

#لاراول #مجموعه

تابع استاتیک ()times براساس مقدار number$ داده شده داخل تابع closure مجموعه (collection) متناظر خواسته شده را می‌سازد. در مثال زیر مجموعه 7 عضوی ساخته شده است که عدد می‌تواند براساس نیاز ما متغیر باشد.

به مثال زیر دقت کنید:

Collection::times(7, function ($number) {
    return now()->addDays($number)->format('d-m-Y');
});

// Output: [01-04-2022, 02-04-2022, ..., 07-04-2022]

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0