1402/02/22

اعتبارسنجی پارامترهای مسیردهی با RegEx

#اعتبارسنجی #لاراول #مسیردهی

با استفاده از where می‌توان به صورت مستقیم از داخل route پارامترها را اعتبارسنجی کرد. این روش کاربردهای فراوانی در بهبود مسیردهی سایت‌های شما دارد.

در مسیردهی چندزبانه دو آدرس fa/blog و en/article/1 را در نظر بگیرید. در نمونه کد زیر با استفاده از RegEx کاربر را از وارد کردن پارامتر غیرمرتبط برای locale منع کردیم :

routes/web.php:

Route::group([
    'prefix' => '{locale}',
    'where' => ['locale' => '[a-zA-Z]{2}']
], function () {
    Route::get('/', [HomeController::class, 'index']);
    Route::get('article/{id}', [ArticleController::class, 'show']);;
});

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0