1402/03/10

استفاده از تابع ofMany داخل مدل

#لاراول #Model #روابط

برای اینکه از کوئری‌های تکراری داخل کدها اجتناب کنیم تابع ofMany بسیار کاربری است. کافی است از این تابع داخل مدل و رابطه موردنظر استفاده کنیم.

به مثال زیر دقت کنید:

class User extends Authenticable {
    // Get most popular article of user
    public function mostPopularArticle() {
        return $this->hasOne(Article::class)->ofMany('like_count', 'max');
    }
}

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0