1402/02/15

چگونه به مسیرها پارامترهای Query String اضافه کنیم ؟

#لاراول #مسیردهی

اگر پارامترهای اضافی را به مسیر ارسال کنید، در آرایه، آن جفت‌های کلید/مقدار به‌طور خودکار به URL query string تولید شده اضافه می‌شوند.

به مثال زیر دقت کنید :

Route::get('user/{id}/profile', function ($id) {
    //
})->name('profile');

$url = route('profile', ['id' => 1, 'photos' => 'yes']); 
// Result: /user/1/profile?photos=yes

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0