1402/02/17

مرتب سازی براساس کوئری raw

#لاراول #Eloquent

با استفاده از متد کاربردی ()orderByRaw<- در Eloquent می‌توانیم نتایج را با دستورات خام SQL مرتب کنیم.

در مثال زیر، تسک‌ها براساس اختلاف تاریخ موعد انجام due_at و تاریخ انجام شده completed_at، به صورت نزولی مرتب شده‌اند. یعنی تسکی در اول قرار می‌گیرد که از تمام تسک‌های دیگر زودتر از موعد انجام شده است.

// Sort tasks by the task was completed before the due date
$tasks = Task::query()
    ->whereNotNull('completed_at')
    ->orderByRaw('due_at - completed_at DESC')
    ->get();

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0