1402/02/21

دیدن کوئری SQL قبل از اجرای Migration

#Migrations #لاراول

برای مشاهده کوئری SQL یک Migration قبل از اجرا شدن آن از دستور migrate --pretend استفاده می‌کنیم. این دستور جادویی به ما کمک می‌کند تا در صورت بروز خطا آن را به راحتی دیباگ کنیم.

به مثال زیر دقت کنید :

// Artisan command
php artisan migrate --pretend

// Result
⇂ alter table `tags` add `deleted_at` timestamp null

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

1