1402/02/29

مرتب‌سازی پیشفرض با روابط Eloquent

#لاراول #Eloquent #روابط

برای اینکه بتوانیم به صورت پیشفرض مرتب سازی را در روابط Eloquent انجام دهیم کافی است از تابع ()orderBy استفاده کنیم.

به مثال زیر دقت کنید:

app/Models/User.php:

class User extends Authenticatable
{
	//...

	public function articles()
	{
		return $this->hasMany(Article::class);
	}

	public function articlesByTitle()
	{
		return $this->hasMany(Article::class)->orderBy('title');
	}

	// ...
}

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0