1402/03/02

گروه‌بندی ستون‌ها با after داخل migration

#لاراول #Migrations

داخل migration می‌توانیم چند ستون را به صورت یکجا پس از یک ستون خاص قرار دهیم.

به مثال زیر دقت کنید:

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
  $table->after('password', function ($table) {
    $table->string('address_line1');
    $table->string('address_line2');
    $table->string('city');
  });
});

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

1