1402/02/23

اعتبارسنجی پیشرفته با when

#اعتبارسنجی #لاراول

برای کنترل بیشتر روی اعتبارسنجی ورودی‌های کاربر، می‌توانیم از تابع ()when استفاده کنیم. البته این تابع در بین برنامه‌نویسان کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما بسیار قدرتمند است.

به مثال زیر دقت کنید :

app\Http\Requests\PublishTweetRequest.php

public function rules(): array
  {
    return [
      'body' => [
        'required',
        Rule::when(
          $this->user()->hasBlueCheck(),
          'max:1000',
          'max:280'
        ),
      ]
    ];
  }

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0