1402/02/29

تعریف چند مدل در کلاس ادمین جنگو

#جنگو #Model

دکوراتور ()admin.register@ جنگو می‌تواند چند ورودی بگیرد، پس ما بصورت یکجا چند مدل را می‌توانیم داخل کلاس admin جنگو ریجیستر کنیم. این عمل موجب سازماندهی و جلوگیری از تکرار کدها می‌شود.

به مثال زیر دقت کنید:

# ❌ Don't do this
@admin.register(models.Position)
class PositionAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ("__str__", "created_at")

@admin.register(models.Poll)
class PollAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ("__str__", "created_at")
    
# ✅ Do this
@admin.register(models.Position, models.Poll)
class ItemAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ("__str__", "created_at")

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0