1402/02/17

Timestamp پیش‌فرض

#لاراول #Migrations

هنگام ایجاد migration، می‌توانید از نوع ستون ()timestamp با گزینه‌های ()useCurrent و ()useCurrentOnUpdate استفاده کنید که CURRENT_TIMESTAMP را به عنوان مقدار پیش‌فرض تنظیم می‌کند.

به مثال زیر دقت کنید :

$table->timestamp('created_at')->useCurrent();
$table->timestamp('updated_at')->useCurrentOnUpdate();

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0