1402/03/11

گروه بندی کنترلرها در مسیردهی

#لاراول #مسیردهی

بجای استفاده از کنترلر در هریک از مسیرها داخل فایل routes، از گروه بندی کنترلر استفاده می‎کنیم. این قابلیت از نسخه 8.80 لاراول در دسترس است.

به مثال زیر دقت کنید:

// Before
Route::get('users', [UserController::class, 'index']);
Route::post('users', [UserController::class, 'store']);
Route::get('users/{user}', [UserController::class, 'show']);
Route::get('users/{user}/ban', [UserController::class, 'ban']);
// After
Route::controller(UsersController::class)->group(function () {
    Route::get('users', 'index');
    Route::post('users', 'store');
    Route::get('users/{user}', 'show');
    Route::get('users/{user}/ban', 'ban');
});

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0