1402/02/14

محاسبه sum روی مجموعه صفحه بندی شده

#لاراول #مجموعه

چگونه می توانید جمع را روی تمام رکورد ها زمانی که فقط مجموعه(collection) صفحه بندی شده دارید، انجام دهید؟ محاسبه مجموع را قبل از صفحه بندی روی همان کوئری انجام دهید.

به مثال زیر دقت کنید :

// How to get sum of post_views with pagination?
$posts = Post::paginate(10);
// This will be only for page 1, not ALL posts
$sum = $posts->sum('post_views');

// Do this with Query Builder
$query = Post::query();
// Calculate sum
$sum = $query->sum('post_views');
// And then do the pagination from the same query
$posts = $query->paginate(10);

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0