1402/02/27

اعتبارسنجی پیشرفته با before و after

#لاراول #اعتبارسنجی

دو قانون before و after در اعتبارسنجی برای فیلدهایی که به هم دیگر وابسته هستند بسیار کاربری است.

برای نمونه زمانی که با فیلد تاریخ‌ها کار می‌کنیم و نیاز هست که یکی پس از دیگری پرشود از این دو قانون می‌توانیم کمک بگیریم.

به مثال زیر دقت کنید:

class StoreArticleRequest extends FormRequest
{
	public function rules(): array
	{
		return [
			'publishedAt' => [
				'required',
				'date',
				'before:archivedAt',
			],
			'archivedAt' => [
				'required',
				'date',
				'after:publishedAt',
			],
		];
	}
}

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0