1402/03/13

کوتاه نویسی whereHas

#لاراول #Model #روابط

پس از نسخه 8.57 لاراول می‌توانیم از تابع ()whereRelation به جای ()whereHas استفاده کنیم. البته به یاد داشته باشیم که این تابع هنگامی به کار می‌آید که شرط داخلی ()whereHas ساده باشد.

به مثال زیر دقت کنید:

// Before
User::whereHas('articles', function ($query) {
    $query->where('published_at', '>', now());
})->get();

// After
User::whereRelation('articles', 'published_at', '>', now())->get();

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0