1402/03/08

چک کردن وجود / عدم وجود جدول و ستون پایگاه داده

#لاراول #Migrations

ما با استفاده از دو تابع hasTable و hasColumn می‌توانیم وجود یا عدم وجود جدول و ستون در پایگاه داده را چک کنیم.

به مثال زیر دقت کنید:

if (Schema::hasTable('users')) {
    // The "users" table exists...
}

if (Schema::hasColumn('users', 'email')) {
    // The "users" table exists and has an "email" column...
}

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0